Societate de Administrare a Investitiilor

Administrator al Longshield Investment Group

Protectia datelor cu caracter personal

Colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal

Site-ul http://www.munteniainvest.ro/ reprezintă platforma online sub care comunică SAI Muntenia Invest SA cu sediul în Bucureşti, Splaiul Unirii nr.16, sector 4, înregistrată la Registrul Comerţului sub numărul J40/3307/1997, Cod fiscal 9415761.

Datele cu caracter personal vor fi stocate în conformitate cu Regulamentul European nr. 679/2016(în continuare “Regulament” sau “Regulamentul”) privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) doar atunci când ne acordați dreptul de a le prelucra.

Deoarece acordul în vederea utilizării datelor Dumneavoastră în scopurile mai sus menționate poate include și transmiterea acestora către partenerii noștri datele colectate pot fi redirecționate și către acești terți.

Conform cerințelor Regulamentului, societatea, în calitate de operator de date cu caracter personal, are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră.

Colectarea datelor se face pentru prelucrarea în scopuri asociate produselor și serviciilor oferite de societate, cum ar fi contactarea dumneavoastră (inclusiv prin poștă, e-mail, fax, mesaje text sau telefon) în legătură cu cererea de bunuri sau servicii ale acestuia. Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și pot fi comunicate numai următorilor destinatari: dumneavoastră, împuternicitul operatorului, partenerilor contractuali ai operatorului.

Drepturile dumneavoastră

Regulamentul conferă mai multe drepturi persoanelor vizate (celor cărora li se prelucrează date personale). Astfel, pe lângă drepturile existente în prezent, regăsim și dreptul la portabilitatea datelor sau pe cel de ștergere a datelor. Iată pe scurt care sunt drepturile pe care le aveți:

Dreptul de acces înseamnă că aveți dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm sau nu datele cu caracter personal care va privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informații privind modalitatea în care sunt prelucrate datele.

Dreptul la portabilitatea datelor se referă la (i) dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și la (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Dreptul la opoziție vizează dreptul de a va opune prelucrării datelor personale atunci când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau când are în vedere un interes legitim al operatorului.

Dreptul la rectificare se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.

Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) înseamnă că aveți dreptul de a solicita să vă ștergem datele cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; va retrageți consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; va opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale.

Prin accesarea site-ului nostru pot fi procesate, dar fără a se limita la acestea, următoarele date:

  • Adresa IP a computerului de la care se face accesarea;
  • Data și ora accesării sau solicitării;
  • Denumirea paginii accesate/fișierului accesat;
  • Browser-ul folosit de către utilizator, inclusiv versiunea browser-ului;
  • Sistemul de operare folosit de către utilizator;

Persoanele vizate pot contacta responsabilul cu protecţia datelor cu privire la toate chestiunile legate de prelucrarea datelor lor şi la exercitarea drepturilor lor în temeiul Regulamentului la adresa de e-mail: dpo@munteniainvest.ro

Utilizarea Formularului de contact

Pentru completarea Formularului de contact de către utilizatori în vederea contactării Societății, aceștia trebuie să dezvăluie următoarele Date despre sine:

a) nume, prenume;
b) adresa e-mail;
c) număr telefon;
d) număr de identificare (CNP);
e) aspectele pentru care Societatea este contactată.

Lipsa furnizării Datelor de mai sus determină imposibilitatea Societății de a răspunde solicitărilor Utilizatorului.

În plus, Societatea va colecta și stoca toată corespondența transmisă de Utilizatori, ca urmare a utilizării Formularului de contact.

web analytics